Sổ Tay Môi Trường

SƠ ĐỒ – THỦ TỤC – BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG TỔNG QUÁT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

(phiên bản cập nhật quý II/2020)

[ihwt_hotspot hvc_notice_param_1=”” tooltip_width=”300″ image=”6994″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A2%2C%22x%22%3A21.771649260226283%2C%22y%22%3A25.885978428351308%2C%22Title%22%3A%22M%C3%B4i%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C3%81%20Ch%C3%A2u%22%2C%22Message%22%3A%22404%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%22%7D%2C%7B%22index%22%3A3%2C%22x%22%3A39.96137946040035%2C%22y%22%3A25.885978428351308%2C%22Title%22%3A%22Tooltip%20title%22%2C%22Message%22%3A%22Tooltip%20content%20goes%20here%22%7D%2C%7B%22index%22%3A4%2C%22x%22%3A65.89697563098346%2C%22y%22%3A26.348228043143294%2C%22Title%22%3A%22Tooltip%20title%22%2C%22Message%22%3A%22Tooltip%20content%20goes%20here%22%7D%2C%7B%22index%22%3A5%2C%22x%22%3A63.72117058311575%2C%22y%22%3A3.697996918335902%2C%22Title%22%3A%22Tooltip%20title%22%2C%22Message%22%3A%22Tooltip%20content%20goes%20here%22%7D%2C%7B%22index%22%3A6%2C%22x%22%3A40.831701479547434%2C%22y%22%3A5.855161787365177%2C%22Title%22%3A%22Tooltip%20title%22%2C%22Message%22%3A%22Tooltip%20content%20goes%20here%22%7D%2C%7B%22index%22%3A7%2C%22x%22%3A25.252937336814625%2C%22y%22%3A2.9275808936825887%2C%22Title%22%3A%22Tooltip%20title%22%2C%22Message%22%3A%22Tooltip%20content%20goes%20here%22%7D%2C%7B%22index%22%3A8%2C%22x%22%3A11.93701044386423%2C%22y%22%3A3.2357473035439135%2C%22Title%22%3A%22Tooltip%20title%22%2C%22Message%22%3A%22Tooltip%20content%20goes%20here%22%7D%5D”]